Do pracy

Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech, w okresie od: 2018-09-01 do: 2019-07-31roku, realizuje projekt Do pracy – POWER – gotowi – START! współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa:  I. Osoby młode na rynku pracy Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe. Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu: Celem projektu jest podniesienie potencjału zaw. 26 UP (w tym 16K i 10M- osób w wieku 18-29 lat z grupy NEET-nie pracują /wyłącznie bierni zawodowo/ i nie uczą się i nie szkolą, w tym osoby o niskich kwalifikacjach i osoby zam. miasta średnie), w tym osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkali w woj. lubuskim, w okresie 1.9.2018-31.07.2019, przez zindywidualizowaną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną realizowaną zgodnie ze sporządzonym IPD, przez szkolenia i/lub staże, wsparte poradnictwem zawodowym i/lub pośrednictwem pracy, poradnictwem psychologicznym.

Wartość projektu:  438 536,37 zł

Wkład Unii Europejskiej: 416 609,37 zł

Uczestnikami Projektu będzie 26 osób (14K i 12M) spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:
Formalne – obowiązkowe:
a) Zgłoszenie udziału w Projekcie w przewidziany sposób, prawidłowo wypełnione dokumenty  rekrutacyjne złożone w podanym terminie.
Podstawowe – obowiązkowe:
a) Wiek: 18 – 29 lat,
b) Miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w województwie lubuskim,
c) Wyłączona kwalifikowalność do wsparcia w ramach 1.3.1 PO WER,
d) Status młodzieży NEET – zgodnie z definicją przyjętą w PO WER tj. osoba, która:
nie pracuje (jest osobą bierną zawodowo),
nie uczy się,
nie szkoli się,
Pierwszeństwa – nieobowiązkowe (punktowane):
a) miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w miastach średniej wielkości,
b) niskie kwalifikacje: wykształcenie ISCED 0-1 8 pkt., ISCED 2 6 pkt. ISCED 3 4 pkt.
c) niepełnosprawność: stopień lekki-1 pkt., umiarkowany-2 pkt., znaczny-3 pkt.,
d) brak doświadczenia zawodowego-4pkt.,
e) pozostawanie bez pracy powyżej 24 miesiące-3pkt, w okresie 12-24 miesiące-2 pkt., w okresie 6-12 miesięcy-1 pkt.,
f) opieka nad dzieckiem (osobą zależną)-2 pkt.,
g) miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich-1 pkt.,
h) miejsce zamieszkania w powiecie międzyrzeckim-6 pkt., strzelecko-drezdeneckim lub krośnieńskim lub żagańskim-5 pkt., nowosolskim-4 pkt., wschowskim-3 pkt., sulęcińskim-2 pkt., zielonogórskim-1 pkt.,
i) udział w projekcie tematycznym Działanie 9 w RPO-5 pkt.,
Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:
Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, jak i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym Indywidualny Plan Działania;
pośrednictwo pracy;
poradnictwo zawodowe;
poradnictwo psychologiczne;
szkolenia zawodowe prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji;
staże zawodowe – 3 miesiące.
Uczestnikom Projektu przysługuje:
refundacja kosztów dojazdu dla 13 UP;
catering obiadowy;
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną dla 4UP ;
materiały dydaktyczne;
badanie lekarskie;
stypendium szkoleniowe;
stypendium stażowe (miesięczne).
Planowane efekty:
Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 10;
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 22;

Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie wrzesień  2018 r.styczeń 2019 r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji.
Etapy rekrutacji:
1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.
Dokumenty zgłoszeniowe dostępne poniżej.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Biuro projektu:
ul. Hutnicza 1
68-200 Żary

Dane kontaktowe:

Sylwester Karnas

tel. 797 355 420

e-mail: biurostart.power@gmail.com