Zdobądź POWER

Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech, w okresie od: 2018-04-01 do: 2018-12-31roku, realizuje projekt Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa: 1. Regionalny rynek pracy, Działanie: 10.02 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe.

Wartość projektu:  407 588,45 zł

Wkład Unii Europejskiej: 343515,55 zł

Rekrutacja do udziału w projekcie zostanie przeprowadzona w okresie kwiecień -maj 2018r. przez Specjalistę ds. Rekrutacji

Uczestnikami Projektu będzie 22 osób spełniających obowiązkowe kryteria rekrutacyjne:

 1. wiek – 18-29 lat (12K, 10M)
 2. bierny zawodowo- osoba pozostająca bez pracy,  gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowana osoba bezrobotna jest zaliczana do osób bezrobotnych. Osobą bezrobotną jest zarówno osoba bezrobotna w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, jak  i osoba zarejestrowana jako bezrobotna. Definicja nie uwzględnia studenta studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełnia powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu),  jest również osobą bezrobotną.
 3. miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w Województwie śląskim
 4. wyłączenie dot. 1.3.1 POWER osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET[1] z następujących grup docelowych:
   • młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem:
    •  wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych,
    • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli własne gospodarstwo domowe,
    • wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej,
   • matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy),
   • absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu),
   • absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu),
   • matki przebywające w domach samotnej matki,
   • osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu).

 5. status NEET– zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014 – 2020 tj.:osób w wieku 15-29 lat, spełniające łącznie trzy następujące warunki:- nie pracują (tj. są osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo),                – nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),                                                                         -nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.) Nie biorą udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni;

Pierwszeństwo udziału w Projekcie będą mały osoby spełniające kryteria pierwszeństwa:

 • niskie wykształcenie os. młodej,
 • niskie wykształcenie rodziców os. młodej,
 • rodzina rozbita,
 • uzależnienie os. młodej lub jej rodzica,
 • przemoc w rodzinie,
 • długotrwała lub ciężka choroba,
 • bezrobocie rodzica/ów,
 • miejsce zamieszkania na ter. wiejskich, miejsce zamieszkania terenach o wysokiej stopie bezrobotnej /powyżej średniej dla woj. śl./, miejsce zamieszkania na obszarach problem. /objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji
 • kwalifikacje nieadekwatne do tych poszukiwanych na rynku pracy,
 • brak doświadczenia zawodowego,
 • niepełnosprawność,
 • wczesne/samotne rodzicielstwo

Etapy rekrutacji:

 1. Wypełnienie i przesłanie dokumentów zgłoszeniowych: formularza zgłoszeniowego, regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych oraz umowy o uczestnictwo w projekcie.
 2. Weryfikacja zgłoszeń pod względem spełnienia obowiązkowych kryteriów rekrutacyjnych oraz pierwszeństwa.
 3. Wyłonienie ostatecznej grupy Uczestników.

DOKUMENTY DO POBRANIA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY RODO

Regulamin_Rekrutacji_i_Uczestnictwa _ w_Projekcie

Ścieżka wsparcia Uczestników Projektu:

 • Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, jak i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, w tym Indywidualny Plan Działania;
 • pośrednictwo pracy;
 • szkolenia zawodowe zgodne z IPD potwierdzający nabyte kwalifikacje prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji;
 • staże zawodowe –3miesięcy.

Uczestnikom Projektu przysługuje:

– refundacja kosztów dojazdu;                                                                                                                             – catering obiadowy;                                                                                                                                                 – materiały dydaktyczne;                                                                                                                                         – badanie lekarskie;                                                                                                                                                   – stypendium szkoleniowe;                                                                                                                                                                – stypendium stażowe (miesięczne).

Planowane efekty:

 • Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 10
 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 16
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób z niepełno sprawnościami 17
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób długotrwale bezrobotnych 35
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób o niskich kwalifikacjach 48
 • Efektywność zatrudnieniowa dla osób nie kwalifikujących się do żadnej z grup: osoby z niepełnosprawnościami,osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach 43

Harmonogramy

harmonogram kursu administrator

harmonogram kursu cukiernik

harmonogram kursu grafika komputerowa

harmonogram kursu projektowanie stron www

harmonogram kursudekorator

Dane kontaktowe:

Anna Chrzanowska

tel.: 603200138

silesiakursy.power54@gmail.com

Biuro projektu:

ul. Mickiewicza 28

40-026 Katowice

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) informujemy iż

 1. Administratorem danych osobowych uczestników projektu pn. „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych uczestników projektu pn. „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy” jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  • w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 6. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 8. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 9. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 10. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 11. Dane osobowe uczestników projektu pn. „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy” zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048   Katowice, beneficjentowi realizującemu projekt  – Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech z siedzibą przy ul. Obrońców Tobruku 31b lok. 127, 01-494 Warszawa. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 12. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie[1]:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Dane osobowe uczestników projektu pn. „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy” zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą przy ul. Kościuszki 30, 40-048   Katowice, beneficjentowi realizującemu projekt  – Kancelaria Adwokacka Jarosław Czech z siedzibą przy ul. Obrońców Tobruku 31b lok. 127, 01-494 Warszawa. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

 1. Dane osobowe uczestników projektu pn. „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy” nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe uczestników projektu pn. „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy” nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Dane osobowe uczestników projektu pn. „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy” będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 4. uczestnik projektu pn. „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy” może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl
 5. Uczestnicy projektu pn. „Zdobądź POWER zawodowy – znajdź swoje miejsce na rynku pracy” mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

[1] Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.